Dokumenty » Teksty źródłowe » Akt kapitulacyjny III Rzeszy, 8 maj 1945r
1. My, niżej podpisani, działający z upoważnienia naczelnego dowództwa niemieckich sił zbrojnych, poddajemy niniejszym bezwarunkowo naczelnemu dowódcy alianckich sił ekspedycyjnych oraz naczelnemu dowódcy armii radzieckiej, wszystkie siły zbrojne lądowe, morskie i powietrzne, znajdujące się obecnie pod niemieckimi rozkazami.

2. Naczelne dowództwo niemieckich sił zbrojnych wyda bezzwłocznie rozkaz wszystkim niemieckim siłom zbrojnym lądowym, morskim i powietrznym, znajdującym się pod niemieckim dowództwem, aby zaprzestały działań bojowych w dniu 8 maja o godzinie 23,01 czasu środkowoeuropejskiego, aby pozostały na swych stanowiskach w tym czasie zajmowanych i aby się całkowicie rozbroiły, kiedy będą przekazywały broń i ekwipunek miejscowym dowódcom alianckim, bądź oficerom wyznaczonym przez przedstawicieli naczelnego dowództwa alianckiego. Nie wolno niszczyć żadnego okrętu, statku ani samolotu jakiegokolwiek rodzaju. Również nie wolno powodować uszkodzenia kadłubów okrętów, maszynowych urządzeń, sprzętu jakichkolwiek maszyn, broni, aparatury oraz żadnych środków technicznych, służących do prowadzenia wojny.

3. Naczelne dowództwo niemieckich sił zbrojnych poda bezzwłocznie do wiadomości podległym sobie dowódcom wszystkie dodatkowe rozkazy, otrzymane od naczelnego dowódcy alianckich sił ekspedycyjnych i od naczelnego dowództwa armii radzieckiej i zabezpieczy ich wykonanie.

4. Niniejszy akt kapitulacyjny nie stanowi żadnych wytycznych dla przyszłych, ogólnych warunków kapitulacyjnych, które będą ustanowione przez Narody Sprzymierzone albo w ich imieniu i które będą dotyczyć całych Niemiec i niemieckich sił zbrojnych.

5. W wypadku gdyby naczelne dowództwo niemieckich sił zbrojnych, albo jakiekolwiek siły zbrojne będące pod jego rozkazami, zwlekały z wykonaniem postanowień aktu kapitulacyjnego, naczelny dowódca zjednoczonych sił ekspedycyjnych i naczelne dowództwo armii radzieckiej zastosują środki karne oraz inne, jakie uznają za stosowne.

6. Akt niniejszy jest zredagowany w języku angielskim, rosyjskim i niemieckim. Miarodajne są jednak teksty angielski i rosyjski.

Podpisali 8 maja 1945 r. o godz.15, w Berlinie- Karlshorst, w radzieckiej kwaterze głównej: W imieniu naczelnego dowództwa niemieckich sił zbrojnych: admirał v. Friedeberg, feldmarszałek Keitel, i gen. płk Stumpff. Za naczelnego dowódcę zjednoczonych sił ekspedycyjnych A.W. Tedder. Za naczelne dowództwo armii radzieckiej marszałek G.K. Żukow. Świadkowie: generał J. Dellattre de Tassigny, generał Carl Spaatz. dodaj komentarz »
Copyright © 2006-2024 Vaterland.pl